Detaljregulering for Kroken

Dato 03.04.20

 

Kunngjøring

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid for endring av gjeldende Detaljregulering for Kroken i Alstahaug kommune, arealplanid 1820_20120033, vedtatt 18.09.14.

 

Planområdet ligger ved Krokenåsen og Siva, og dekker gårds-og bruksnr. 38/796 m.fl. Forslagsstiller, Bolig Nord As ønsker hovedsakelig å legge til rette for et mindre boligformål som medfører omorganisering av parkeringsformål, lekeplassformål, kjørevegformål samt friområdeformål. Planområdet har en størrelse på ca. 52,6 daa, og området er avgrenset slik det framgår av kartutsnittet. Alstahaug kommune har konkludert med at reguleringsplanforslaget er en mindre endring og at det ikke utløser utredningsplikt da planområdet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.

 

 

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56,

epost: landark@landark.no

Høring av reguleringsplanforslaget er også lagt ut på LandArk As sin hjemmeside https://www.landark.no under fanen – Kunngjøring - Kroken

 

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Alstahaug kommune post@alstahaug.kommune.no, eventuelt Alstahaug kommune, Strandgata 51, 8805 Sandnessjøen, innen 03.05.2020.

 

VEDLEGG:

 

 

<

© 2020 Copyright LandArk as