Planområdet ligger sentrumsnært i Vefsn kommune. Planforslaget åpner for regulering av et område på ca. 1.9 daa til hovedsakelig boligformål. Det legges til rette for fortetting med konsentrert småhusbebyggelse på to etasjer, som inneholder 10 boenheter. Hver leilighet har sin egen private uteplass på minimum 15 m2, i tillegg er det satt av felles areal til opphold og rekreasjon inkludert en inngangslekeplass på 150 m2 i planområdet. Det tilrettelegges for parkering med 1,20 parkeringsplasser per boenhet inkludert gjesteparkering.

Mathias Bruns gate

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Byflato eiendom as

Ferdigstilt: 2017

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as